Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 23 czerwca 2021 r.

IPZ.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Zakrzewo

zawiadamia,

że w dniu 21 czerwca 2021 r. na wniosek Gminy Zakrzewo została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,przebudowie drogi gminnej nr 104029P w m. Zakrzewo w ciągu ul. Złotowskiej na odcinku ok. 2,655 km".
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735), Strony tego postępowania, posiadają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona jest możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w celu ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy, należy skontaktować się z Urzędem Gminy w Zakrzewie (67 266 70 75),

Treści powyższego obwieszczenia udostępniona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. 23.06.2021 r. do 07.07.2021 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922), Wójt Gminy Zakrzewo jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922), jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgonie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735) zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętego w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Obwieszczenie zamieszczono:

1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
2. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.zakzewo.org.pl/
3. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewo, Drożyska Wielkie