Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXX sesa Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
1.3. przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w gminie Zakrzewie za 2020 rok.
5. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakrzewo za 2020 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Komunalnego w gminie Zakrzewo za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
9.2. nie uwzględnienia postulatu petycji dotyczącej poparcia przez Radę Gminy Zakrzewo Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
9.3. założenia cmentarza komunalnego na terenie gminy Zakrzewo;
9.4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zakrzewo;
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo odbędą się z systemie stacjonarnym na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

1. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00.
2. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00.
4. Komisja Rewizyjna w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00.