Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXVI sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 14:00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
1.3. przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030;
4.2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
4.3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024;
4.4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
4.5. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021";
4.6. nadania nazwy ulicy w Śmiardowie Złotowskim;
4.7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo;
4.8. zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Mieszkańcy Gminy Zakrzewo, którzy chcieliby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie na najbliższej sesji Rady Gminy zobowiązani są do jego wcześniejszego złożenia w formie pisemnej na adres mailowy: rada.gminy@zakrzewo.org.pl lub korespondencją tradycyjną na adres Rada Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77- 424 Zakrzewo. Wniosek bądź zapytanie winno wpłynąć do Urzędu najpóźniej na dzień poprzedzający dzień sesji zdalnej. Osoby zainteresowane obradami proszone są o oglądanie transmisji online.

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 14:00
2. Komisja Rewizyjna w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 14:00
3. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 14:00
4. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 25 listopada 2020 o godz. 14:00