Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 1400 w Sali Rodła Domu Polskiego w Zakrzewie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, osoby zainteresowane obradami proszone są o oglądanie transmisji online.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
1.3. przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Marka Drobkiewicza.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty za rok szkolny 2019/2020.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030;
7.2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
7.3. zmieniająca uchwałę nr I.5.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo;
7.4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7.5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
7.6. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie działki nr 34/1 położonej w Prochach od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
7.7. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przestanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 189;
7.8. o uchyleniu uchwały nr X.86.2019 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Zakrzewo;
7.9. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
7.10. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
7.11. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2021 w gminie Zakrzewo.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie w następujących terminach:

1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 28 października 2020 r. o godz. 14:00
2. Komisja Rewizyjna w dniu 28 października 2020 r. o godz. 14:00
3. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 października 2020 r. o godz. 14:00
4. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 27 października 2020 r. o godz. 14:00

Posiedzenia komisji jak i sesja Rady Gminy odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Wejście na salę konferencyjną możliwe będzie tylko w maseczce i po obowiązkowej dezynfekcji rąk.