Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXI sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 w sali Rodła Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo na rok 2019 i prognoza zasobów na rok 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury (obecnie Centrum Idei Rodła) za rok 2019 w raz ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej w Zakrzewie i Biblioteki Publicznej Filii w Starej Wiśniewce.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Zakrzewo za 2019 rok:
1) przedstawienie Raportu o stanie gminy,
2) debata nad Raportem o stanie gminy,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Zakrzewo.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2019 rok, sprawozdania finansowego gminy Zakrzewo za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
1) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
2) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
3) Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
4) Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2019;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020-2030;
4) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
7) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim";
8) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2020 rok";
9) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo;
10) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zakrzewo;
11) regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo;
12) określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo;
13) rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 14:30
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 14:30
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 14:30
4) Komisja Rewizyjna w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 14:30