Ogłoszenie o XLIII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2017/2018.
5. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3) o zmianie uchwały nr IV/28/03 w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo;
4) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".
7. Informacja o pracy Rady Gminy.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo za rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr inż. Antoni Łosoś

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24.10.2018 r. o godz. 14:00
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 23.10.2018 r. o godz. 14:00.
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 22.10.2018 r. o godz. 12:00.
4) Komisja Rewizyjna w dniu 22.10.2018 r. o godz. 12:00