Ogłoszenie o XL sesji Rady Gminy Zakrzewo

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu
29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k  o b r a d :
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Zakrzewo.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2017 rok, sprawozdania finansowego gminy Zakrzewo za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
1) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
2) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
3) Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2017;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018-2022;
4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018;
6) o zmianie uchwały nr II.10.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zakrzewo;
7) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zakrzewo w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
8) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:
1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27.06.2018 r. o godz. 14:30
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 28.06.2018 r. o godz. 14:00.
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14:00.
4) Komisja Rewizyjna w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14:00.