Ogłoszenie o naborze

WÓJT GMINY ZAKRZEWO
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA  STANOWISKO
ANIMATORA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZAKRZEWIE
WYBUDOWANEGO W RAMACH PROGRAMU - MOJE BOISKO-ORLIK 2012.

Przewidywane zatrudnienie  -  1 lub 2 osoby
OKRES WYKONYWANIA PRACY - w okresie od 01 marca do 30 listopada 2018 roku
Podstawa zatrudnienia  -   umowa  zlecenia.

Warunki pracy:
1.    Praca we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele
2.    Wymiar czasu  realizacji zleconych zadań -  80 godzin miesięcznie - w przypadku powierzenia wykonywania zadań jednemu Animatorowi/;  40 godzin miesięcznie - w przypadku powierzenia wykonywania zadań dwóm osobom. 
3.    Sposób realizacji zadań - na podstawie harmonogramu, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zakrzewo.

I. Wymagania niezbędne:        
1.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2.    Niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie.
3.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
4.    Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:
1.    Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin - na obiekcie Orlik zgodnych ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zakrzewo.
2.    Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.
3.    Przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie.
4.    Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
5.    Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
6.    Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
7.    Współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Zakrzewo w organizacji zajęć sportowych.
8.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy w zakresie popularyzacji zajęć sportowych.
9.    Aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Zakrzewo. 
10.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i  młodzieży.
11.    Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt Orlika. 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.        Życiorys i list motywacyjny. 
2.        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1 do ogłoszenia).
3.        Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
4.        Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5.        Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6.        Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ( złącznik nr 2 do ogłoszenia).
7.        Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku, określonym w ogłoszeniu o naborze (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

IV. Informacje dodatkowe:   
1.        Wynagrodzenie osoby, z którą zostanie zawarta umowa zlecenia składać będzie się z części wypłaconej przez wnioskodawcę w ramach dotacji MSiT (I umowa zlecenia obejmująca min. 40 godzin miesięcznie) oraz z części wypłaconej przez Gminę Zakrzewo (II umowa zlecenia obejmująca min. 40 godzin miesięcznie).
2.        Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.
3.        Dopuszcza się opracowanie przez kandydata Programu Działań „Animatora" (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo (adres: Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo) w terminie do 15 lutego 2018 roku do godz. 15.00  z adnotacją: nabór na stanowisko Animatora. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty, kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej oraz strony Urzędu Gminy Zakrzewo (www.zakrzewo.org.pl., http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/).

Wójt Gminy Zakrzewo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Projektu "Animator - Moje Boisko ORLIK  2012" w 2017 roku.

 

Wójt Gminy Zakrzewo
(-) Henryk Dobrosielski

 


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy

Załącznik nr 4-  Program planowanych działań „ANIMATORA"