Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 22 stycznia 2018 r.

 

Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Zakrzewo

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 26 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. nr 68, poz. 1289; z 2003r. nr 107, poz. 1975; z 2008 r. nr 202 poz. 3297; z 2013 r. poz. 4588)
zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Zakrzewo, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.


Porządek  obrad:


1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad
3) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Zakrzewo,
4) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Zakrzewo
5) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja z realizacji uchwał za rok 2017.
5. Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały nr XXXI.185.2017 w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zakrzewo" oraz określenia zasad i trybu jego nadawania
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
3) w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Zakrzewo za 2017 r.
7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo za 2017 r.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zakrzewo na rok 2018.
9. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo na rok 2018.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.


Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:


1) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 26.01.2018 r. o godz. 12:00.
2) Komisja Rewizyjna w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12:00.
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 29.01.2018 r. o godz. 14:00.
4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14:00 

Przewodniczący 

( - ) mgr inż. Antoni Łosoś