Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Zakrzewo

O G Ł O S Z E N I E

 Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

01 grudnia 2016 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2015/2016.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016-2022;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
3) zmieniająca uchwałę Nr XVII.117.2016  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r.;
4) zmieniająca uchwałę nr XI.84.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
5) zmieniająca uchwałę nr XXVII.191.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016 ;
6) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zakrzewo;
7) w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Złotowskim;
8) w sprawie nadania statutu Sołectwa Czernice;
9) w sprawie nadania statutu Sołectwa Drożyska Małe;
10) w sprawie nadania statutu Sołectwa Drożyska Średnie;
11) w sprawie nadania statutu Sołectwa Drożyska Wielkie;
12) w sprawie nadania statutu Sołectwa Głomsk;
13) w sprawie nadania statutu Sołectwa Kujan;
14) w sprawie nadania statutu Sołectwa Ługi;
15) w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wiśniewka;
16) w sprawie nadania statutu Sołectwa Osowiec;
17) w sprawie nadania statutu Sołectwa Prochy;
18) w sprawie nadania statutu Sołectwa Stara Wiśniewka;
19) w sprawie nadania statutu Sołectwa Śmiardowo Złotowskie;
20) w sprawie nadania statutu Sołectwa Wersk;
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 1100
2) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 1400
3) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 1400
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 30 listopada 2016 r. o godz. 1400