Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zakrzewo

z dnia 05 września 2016 r.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr VI.40.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011, nr, 181, poz. 2910)

 

Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia,

 

że w terminie 06-12.9.2016 r. odbędą się konsultacje społeczne

projektu Statutu sołectwa Czernice

 

Projekt Statutu sołectwa OSOWIEC zostanie udostępniony mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/), a także zostanie wyłożony w biurze Rady Gminy Zakrzewo w godzinach urzędowania.

 

Wypełnione formularze zawierające wnioski i opinie mieszkańców, można składać osobiście w biurze Rady Gminy Zakrzewo (pokój nr 9), za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres rada.gminy@zakrzewo.org.pl.

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Zakrzewo (przejdź )

Projekt statutu (pobierz )

Załącznik (pobierz )