Jesteś tutaj:   

2016 rok

Zarządzenie nr 32.2016

ZARZĄDZENIE nr 32.2016
Wójta Gminy Zakrzewo
dnia 01 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr VI.40.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011, nr 181, poz. 2910).

zarządza się, co następuje:

 § 1.1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest:
1) projekt Statutu Sołectwa Czernice,
2) projekt Statutu Sołectwa Drożyska Małe,
3) projekt Statutu Sołectwa Drożyska Średnie,
4) projekt Statutu Sołectwa Drożyska Wielkie,
5) projekt Statutu Sołectwa Głomsk,
6) projekt Statutu Sołectwa Kujan,
7) projekt Statutu Sołectwa Ługi,
8) projekt Statutu Sołectwa Nowa Wiśniewka,
9) projekt Statutu Sołectwa Osowiec,
10) projekt Statutu Sołectwa Prochy,
11) projekt Statutu Sołectwa Stara Wiśniewka,
12) projekt Statutu Sołectwa Śmiardowo Złotowskie,
13) projekt Statutu Sołectwa Wersk,
14) projekt Statutu Sołectwa Zakrzewo.

§ 1.2. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat planowanych zmian w statutach.

§ 2.1 Konsultacje w poszczególnych sołectwach będą przeprowadzane w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Projekty Statutów udostępnia się mieszkańcom poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/), a także w biurze Rady Gminy Zakrzewo w godzinach urzędowania.
2.
Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag lub propozycji mieszkańców na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, składanych osobiście w biurze Rady Gminy Zakrzewo (pokój nr 9), za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres rada.gminy@zakrzewo.org.pl.
3.
Opinie w sprawie przedmiotu konsultacji mieszkańcy wyrażą na zebraniach wiejskich poprzez podjęcie stosownych uchwał w terminach określonych w załączniku nr 3.

§ 3.  Wzór obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zakrzewo
(-) Henryk Dobrosielski

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 (pobierz )

Załącznik nr 2 (pobierz

Załącznik nr 3 (pobierz

Załącznik nr 4 (pobierz

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2022
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2017r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, pogłębienia studni oraz wydawania opinii w sprawie ich dofinansowania.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2022
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Zakrzewo i jej jednostkach i zakładach budżetowych
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2017 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy obiektu fizjograficznego
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, pogłębienia studni oraz wydawania opinii w sprawie ich dofinansowania
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Zakrzewo w imieniu Wójta Gminy Zakrzewo oraz udzielenia Sekretarzowi Gminy pełnomocnictwa do podpisywania pism w toku postępowań administracyjnych
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie
w sprawie zasad organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2015 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na 24 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia kierownika tej jednostki organizacyjnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2016/2017.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2016/2017.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2016 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.