Jesteś tutaj:   

2015 rok

UCHWAŁA NR XI.85.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 22 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XI.85.2015
Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 22 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę nr X.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6  ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami: z 2015 r. poz. 528 i poz. 774), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianą: z 2014 r.: poz. 40), art. 6  ust. 9  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) i w związku z art. 7  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Zakrzewo nr X.77.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7599) załącznik nr 5  otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
(-) Antoni Łosoś

Pliki do pobrania:

Załącznik (pobierz)

 


Opublikowany:

DZ. URZ. WOJ. 2015.8833

Lista wiadomości
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2022
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi szkołom i przedszkolom funkcjonującym na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo na lata 2015-2020"
zmieniająca uchwałę nr X.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
zmieniająca uchwałę nr XXVII.191.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016
zmieniająca uchwałę nr III.14.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zakrzewo”
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Zakrzewo, określenia zasad ustalania i poboru opłaty miejscowej, terminów jej płatności i wysokości stawek
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
o zmianie uchwały Nr XVII.133.2012 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie w Gminie Zakrzewo kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
o zmianie uchwały Nr XIX.146.2013 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na prace konserwatorskie w kościele filialnym p.w. św. Michała Archanioła w Głomsku
o zmianie uchwały nr III.22.2014 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie
w sprawie przejęcia od powiatu złotowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
w sprawie ustalenia prawidłowej pisowni nazwy ulicy we wsi Zakrzewo
w sprawie przystąpienia Gminy Zakrzewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. obowiązujących na terenie gminy Zakrzewo
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej
w sprawie przejęcia przez Gminę Zakrzewo od Województwa Wielkopolskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Zakrzewo
w sprawie przejęcia przez Gminę Zakrzewo od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zakrzewo
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakrzewo
zmieniająca uchwałę nr V.38.2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 rok"
zmieniająca uchwałę nr XXVII.191.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016
zmieniająca uchwałę nr III.14.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła w roku 2015
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
zmieniająca uchwałę nr XXII.162.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Stara Wiśniewka, gmina Zakrzewo
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 rok”
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Wersk
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Śmiardowo Złotowskie
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Stara Wiśniewka
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Prochy
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Osowiec
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Nowa Wiśniewka
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Ługi
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kujan
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Głomsk
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Drożyska Wielkie
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Drożyska Średnie
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Drożyska Małe
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Czernice
zmieniająca uchwałę nr II.2.2014 w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w kadencji 2014-2018