Jesteś tutaj:   

2015 rok

UCHWAŁA NR X.77.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 26 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR X.77.2015
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami: z 2015 r. poz. 528 i poz. 774), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianą: z 2014 r.: poz. 40), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) i w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Gminy Z a k r z e w o
u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Określa się wzór formularza dla celów naliczenia podatków dla osób fizycznych:
1) od nieruchomości o symbolu IN – 1 - załącznik nr 1,
2) rolnego o symbolu IR – 1 - załącznik nr 2,
3) leśnego o symbolu IL – 1 - załącznik nr 3.

§ 2. Określa się wzory formularzy dla celów naliczenia podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostek organizacyjnych Lasy Państwowe:
1) od nieruchomości o symbolu DN – 1 - załącznik nr 4,
2) rolnego o symbolu DR – 1 - załącznik nr 5,
3) leśnego o symbolu DL – 1 - załącznik nr 6.

§ 3. Określa się wzory załączników do formularzy określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały:
1) dane:
a) o nieruchomościach o symbolu ZN – 1/A – załącznik Nr 7,
b) o nieruchomościach rolnych o symbolu ZR – 1/A – załącznik Nr 8,
c) o nieruchomościach leśnych o symbolu ZL – 1/A – załącznik Nr 9,
2) dane o zwolnieniach podatkowych:
a) w podatku od nieruchomości o symbolu ZN – 1/B – załącznik Nr 10,
b) w podatku rolnym o symbolu ZR – 1/B – załącznik Nr 11,
c) w podatku leśnym o symbolu ZL – 1/B – załącznik Nr 12.

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/61/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 203, poz. 4691) zmieniona uchwałą nr V/20/11 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 62, poz. 1102) i uchwałą nr X.74.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr IX/61/07 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 352, poz. 6193)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
(-) Antoni Łosoś

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (pdf) (doc)

Załącznik nr 2- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (pdf ), (doc)

Załącznik nr 3- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (pdf), (doc)

Załącznik nr 4- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (pdf), (doc)

Załącznik nr 5- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (pdf), (doc)

Załącznik nr 6- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (pdf), (doc)

Załącznik nr 7- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (pdf), (doc)

Załącznik nr 8- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (pdf), (doc)

Załącznik nr 9- DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (pdf), (doc)

Załącznik nr 10- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (pdf), (doc)

Załącznik nr 11- DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (pdf), (doc)

Załącznik nr 12- DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (pdf), (doc)

 

 


Ogłoszony

DZ. URZ. WOJ. 2015.7599

 


Zmieniony:

Uchwałą Nr XI.85.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Uchwałą nr XXXII.192.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2017 r.

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2022
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi szkołom i przedszkolom funkcjonującym na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo na lata 2015-2020"
zmieniająca uchwałę nr X.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
zmieniająca uchwałę nr XXVII.191.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016
zmieniająca uchwałę nr III.14.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zakrzewo”
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Zakrzewo, określenia zasad ustalania i poboru opłaty miejscowej, terminów jej płatności i wysokości stawek
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
o zmianie uchwały Nr XVII.133.2012 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie w Gminie Zakrzewo kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
o zmianie uchwały Nr XIX.146.2013 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na prace konserwatorskie w kościele filialnym p.w. św. Michała Archanioła w Głomsku
o zmianie uchwały nr III.22.2014 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie
w sprawie przejęcia od powiatu złotowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
w sprawie ustalenia prawidłowej pisowni nazwy ulicy we wsi Zakrzewo
w sprawie przystąpienia Gminy Zakrzewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. obowiązujących na terenie gminy Zakrzewo
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej
w sprawie przejęcia przez Gminę Zakrzewo od Województwa Wielkopolskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Zakrzewo
w sprawie przejęcia przez Gminę Zakrzewo od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zakrzewo
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakrzewo
zmieniająca uchwałę nr V.38.2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 rok"
zmieniająca uchwałę nr XXVII.191.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016
zmieniająca uchwałę nr III.14.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła w roku 2015
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2015 - 2022
zmieniająca uchwałę nr XXII.162.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Stara Wiśniewka, gmina Zakrzewo
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 rok”
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Wersk
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Śmiardowo Złotowskie
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Stara Wiśniewka
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Prochy
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Osowiec
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Nowa Wiśniewka
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Ługi
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kujan
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Głomsk
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Drożyska Wielkie
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Drożyska Średnie
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Drożyska Małe
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Czernice
zmieniająca uchwałę nr II.2.2014 w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w kadencji 2014-2018