Jesteś tutaj:   

----Dług publiczny

                 ZARZĄDZENIE nr 1/08
WÓJTA GMINY ZAKRZEWO
z dnia 17 stycznia 2008 r.

 

w sprawie prognozy kwoty długu gminy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:§ 1
. Przedstawia się prognozę długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.


§ 2
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prognoza długu gminy w latach 2008- 2015