Jesteś tutaj:   

Zasady finansowania

ZASADY FINANSOWANIA

     

       Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalonego na dany rok kalendarzowy.

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, wójt przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

Budżet gminy rada uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Bez zgody wójta rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian, polegających na zmniejszeniu dochodów lub zwiększeniu wydatków i jednoczesnym zwiększeniu deficytu budżetu gminy.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna.