Zarządzenie Wójta - Kierownika Urzędu Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE nr 7.2020 WÓJTA - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1282) i § 14 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3.2015 Wójta - Kierownika Urzędu Gminy Zakrzewo z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze świętem występującym w okresie rozliczeniowym czasu pracy pracowników, przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020r., w Urzędzie Gminy w Zakrzewie ustala się w zamian dzień wolny od pracy 2 października 2020 r.
§ 2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników Urzędu Gminy i interesantów poprzez:
1) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.
2) zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.zakrzewo.org.pl i na portalu społecznościowym Facebook.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) mgr Marek Buława