Jesteś tutaj:   

Komunikat

KOMUNIKAT URUCHOMIENIA DRUGIEGO NABORU NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STUDNI WIERCONYCH

Informuję, że od 26 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, studni wierconych oraz podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych. Ilość środków w budżecie gminy na ten cel jest ograniczona. O dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Zakrzewo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dotacją na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych będą objęte nieruchomości położone na obszarze, gdzie nie istnieje możliwość wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej, na którym jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji.

O dotację na budowę podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych mogą starać się osoby zamieszkałe na terenie gminy Zakrzewo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowany zbiornik wód opadowych. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 3 200,00 zł, jednak nie więcej niż 40 % kosztów całej inwestycji. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników wód opadowych dotacja obejmuje zakup i ich montaż, a w przypadku studni wierconych zakup elementów studni oraz jej wywiercenie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać pod nr tel. 67 266 70 75 w. 40; od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00, a w poniedziałki od 8.00-16.00 bądź w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pokój nr 15.

Wójt Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Marek Buława