Spis powszechny NSP 2021 - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Spis powszechny NSP 2021 - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Zakrzewo - Gminny Komisarz Spisowy w Zakrzewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach:

1. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych* do NSP 2021 ( pobierz )
2. Ogłoszenie naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021 ( pobierz )
3. FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego ( pobierz )

* dotyczy rachmistrzów wymienionych w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o NSP 2021.