Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXIII sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przedstawienie informacji przedstawiciela Związku Gmin Krajny w Złotowie w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.
5. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Zakrzewo w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
2) uznania skargi na Kierownika Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za bezzasadną.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00
4) Komisja Rewizyjna w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00