Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXVIII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
1.3. przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Zakrzewo za 2020 rok i komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030;
5.2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
5.3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg;
5.4. zwolnienia z części opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
5.5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
5.6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zakrzewo na lata 2021-2025;
5.7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo;
5.8. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Stara Wiśniewka i Osowiec gmina Zakrzewo;
5.9. rozpatrzenia petycji nr 2/2021.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

(-) Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo odbędą się z systemie stacjonarnym na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

1. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 14:30.
2. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 14:30.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 14:00.
4. Komisja Rewizyjna w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 14:00.