Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXVII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Rodła Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

UWAGA: Ze względów technicznych sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo!!!

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
1.3. przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zakrzewo na 2021 rok i komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030;
5.2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
5.3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2030;
5.4. uchwały budżetowej na 2021 rok;
5.5. o zmianie uchwały nr XXV.179.2013 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie;
5.6. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakrzewo na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2029";
5.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2021 rok";
5.8. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 w gminie Zakrzewo
5.9. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Mieszkańcy Gminy Zakrzewo, którzy chcieliby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie na najbliższej sesji Rady Gminy zobowiązani są do jego wcześniejszego złożenia w formie pisemnej na adres mailowy: rada.gminy@zakrzewo.org.pl lub korespondencją tradycyjną na adres Rada Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77- 424 Zakrzewo. Wniosek bądź zapytanie winno wpłynąć do Urzędu najpóźniej na dzień poprzedzający dzień sesji zdalnej. Osoby zainteresowane obradami proszone są o oglądanie transmisji online.

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo odbędą się z systemie stacjonarnym na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie. Po uprzednim zgłoszeniu, istnieje możliwość uczestnictwa w posiedzeniach komisji stałych wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

1. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 14:00.
2. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 14:00.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 14:00.
4. Komisja Rewizyjna w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 14:00.