Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Zakrzewo

 

O G Ł O S Z E N I E

 Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

30 marca 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

1.   Sprawy regulaminowe:
1)   otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2)   wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3)   przedstawienie porządku obrad.
2.   Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3.   Interpelacje i zapytania radnych.
4.   Informacja na temat stanu i ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem Gminy Zakrzewo.
5.   Informacja na temat stanu bezpieczeństwa z uwzględnieniem Gminy Zakrzewo.
6.   Podjęcie uchwał:
1)   w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2017 rok";
2)   w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo do nowego ustroju szkolnego;
3)   w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016-2026".
7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.   Wolne wnioski i informacje.
9.   Zakończenie obrad.


Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 1100

2) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 1400

3) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1400

4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1400