Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXIX sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie 30 marca 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
1.3. przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030
5.2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
5.3. nadania Księdzu Biskupowi Pawłowi Cieślikowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewo;
5.4. nadania Księdzu Biskupowi Piotrowi Krupie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewo;
5.5. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na roboty budowlane w kościele ewangelickim w Drożyskach Wielkich;
5.6. wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021;
5.7. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie działki nr 34/1 położonej w Prochach od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
5.8. przystąpienia Gminy Zakrzewo do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej;
5.9. rozpatrzenia petycji nr 1/2021;
5.10. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo w 2021 r. dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

(-) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo odbędą się z systemie stacjonarnym na sali konferencyjnej urzędu gminy w Zakrzewie.

1. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 14:00.
2. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 14:00.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 14:00.
4. Komisja Rewizyjna w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 14:00.