Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo,
odbędzie się w dniu
16 lutego 2017 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gmny Zakrzewo za 2016  r.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo;
2) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Złotowskim.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 1400

2) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 14 lutego 2017 r. o godz. 1400

3) Komisja Rewizyjna w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 1100

4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 1400