Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Zakrzewo

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

27 października 2016 r. o godzinie 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
2) nadania statutu Sołectwa Zakrzewo;
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzewo w rejonie działki nr ew. 125/10, obręb Zakrzewo;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
6) ustalenia diet dla sołtysów;
7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p. w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 24 października 2016 r. o godz. 1100

2) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 października 2016 r. o godz. 1300

3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 25 października 2016 r. o godz. 1400

4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 26 października 2016 r. o godz. 1400