Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zakrzewo

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

29 września 2016 r. o godzinie 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie z uwzględnieniem oczyszczania gminy przez podmioty posiadające koncesję.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016-2022;
  2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

 Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

 1. Komisja Rewizyjna w dniu 26 września 2016 r. o godz. 1130
 2. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 26 września 2016 r. o godz. 1400
 3. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 27 września 2016 r. o godz. 1400
 4. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 28 września 2016 r. o godz. 1400