Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że zwołana na wniosek Wójta Gminy Zakrzewo XVIII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 18:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek obrad:


1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020-2030;
2) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu;
4) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiardowie Złotowskim.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się 17 kwietnia 2020 r. o godz. 16:30 z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania.