Ogłoszenie o XVII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XVII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
2) wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2020;
3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2020 rok"
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Gminie Zakrzewo;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
6) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowana przestrzennego Gminy Zakrzewo w rejonie ul. Osmańczyka w Zakrzewie;
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowana przestrzennego gminy na obszarze wsi Zakrzewo rejonie ul. Towarowej w Zakrzewie;
8) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego (nr KN-I.0552.10.2020.23) z dnia 25 lutego 2020 r. na uchwałę nr IX.78.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2019 r. o uchyleniu uchwały nr IV.28.2019 w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Zakrzewo;
9) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego (nr KN-I.0552.6.2020.23) z dnia 25 lutego 2020 r. na uchwałę nr IV.28.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Zakrzewo
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 13:30.
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 13:30.
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 13:30.
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 13:30

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie wstępu na XVII sesję Rady Gminy Zakrzewo będzie realizowane poprzez dostęp do transmisji na żywo. Ewentualne pytania czy uwagi będzie można złożyć pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.