Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XV sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020-2030
2) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;
3) w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzewo
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzewo w rejonie działki nr ew. 125/10, obręb Zakrzewo
5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zakrzewo na rok 2020.
6. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo na rok 2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 14:00
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 14:00
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 15:00
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 16:00