Ogłoszenie o XIX sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XIX sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 18:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie informacji z o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie za rok 2019, sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2020 i sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Gminy Zakrzewo za rok 2019.
5. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Lipce za rok 2019.
6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Zakrzewo za 2019 r.
7. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. w Gminie Zakrzewo.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020-2030
2) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
3) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na roboty budowlane w kościele ewangelickim w Drożyskach Wielkich
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. o godz. 16.30 z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania.