Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie


Informuje się, że XIV sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2024;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
3) w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo oraz jej jednostkom organizacyjnym;
4) zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
5) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zakrzewo;
6) w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzewo;
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakrzewie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania sołtysów.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 14:00
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 14:00
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 14:00
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 14:00