Ogłoszenie o XIII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie

Informuje się, że XIII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2018/2019.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
2) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+" w Zakrzewie;
3) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+" w Zakrzewie;
4) zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo;
6) w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo;
7) w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Dom Polski" – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie i nadania jednostce nowego Statutu;
8) w sprawie zgłoszenia sołectw Głomsk i Wersk do uczestnictwa w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
9) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Głomsk;
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 14:30
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 14:30
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10:30
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10:30