Ogłoszenie o XII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie

Informuje się, że XII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2024;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4) w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Zakrzewo, określenia zasad ustalania i poboru opłaty miejscowej, terminów jej płatności i wysokości stawek;
5) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020";
6) zmieniającej uchwałę nr XXXIV.207.2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie w Gminie Zakrzewo kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania;
7) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie przez Gminę Zakrzewo;
8) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla w sołectwie Śmiardowo Złotowskie;
9) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Śmiardowo Złotowskie.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 25 października 2019 r. o godz. 14:00
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 25 października 2019 r. o godz. 14:00
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 października 2019 r. o godz. 14:00
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 22 października 2019 r. o godz. 14:00