Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie

Informuje się, że XI sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2019 roku.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2024;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
3) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zakrzewo;
4) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zakrzewo;
5) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
6) w sprawie pozbawienia ulic kategorii drogi gminnej;
7) w sprawie ustalenia wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zakrzewo.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 23 września 2019 r. o godz. 14:30.
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 23 września 2019 r. o godz. 14:30.
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 września 2019 r. o godz. 14:30.
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 24 września 2019 r. o godz. 14:30.