Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Wojciecha Banacha.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę nr I.5.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo,
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.,
3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
4) zmieniająca uchwałę nr VIII.59.2019 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w gminie Zakrzewo,
5) w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowych gminy Zakrzewo lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
6) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Zakrzewo na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce,
7) w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Zakrzewo projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
8) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zakrzewo dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce,
9) zmieniająca uchwałę nr IX.75.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zakrzewo,
10) w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Zakrzewo,
11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy Zakrzewo w Przedsiębiorstwie Producentów Rolnych sp. z o.o. w Starej Wiśniewce.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych, Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 14:30.
2) Komisja Rewizyjna w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 14:30.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk