Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.) oraz § 26 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003r. nr 107, poz. 1975; z 2008 r. nr 202 poz. 3297; z 2013 r. poz. 4588; z 2018 poz. 8535)

zwołuję VI sesję Rady Gminy Zakrzewo, która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Zakrzewo za 2018 r.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zakrzewo za rok 2018.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019;
2) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2019 rok";
3) w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz pomieszczeń w remizach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Zakrzewo;
4) w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania raportu o stanie Gminy Zakrzewo;
5) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
7. Przyjęcie obwieszczenia nr 1.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Zakrzewo w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 15:00
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 14:30
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 15:00
4) Komisja Rewizyjna w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 14:30