Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku pracy do spraw gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Zakrzewie ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo

Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku związanym ze stanowiskiem lub kierunkami pokrewnymi.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256);
c) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2019r. poz. 1781).
2) znajomość podstawowych przepisów prawnych, w zakresie realizowanych zadań na stanowisku, wynikających z ustaw:
a) z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.712);
b) z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470);
c) z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1437);
d) z dnia 21 kwietnia 20014 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1219);
3) bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego w zakresie stylistyki, ortografii, poprawności językowej pisania, wypowiedzi itp.;
4) znajomość obsługi komputera oraz używania aplikacji biurowych;
5) rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
6) prawo jazdy kat. B;
7) wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie spraw nieprzekazanych do Samorządowego Zakładu Komunalnego;
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, ulic, mostów i placów gminnych;
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
4) prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska;
5) realizacja zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
6) prowadzenie spraw kąpielisk na terenie gminy;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie przekazanych do realizacji innym podmiotom.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze budynku. Praca na stanowisku w większości czasu w pozycji siedzącej wymuszonej, wymagającej stałej koncentracji.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
6) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
9) w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Uwaga: wszystkie dokumenty – kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych".

Termin i miejsce składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu (pokój nr 7), z dopiskiem na kopercie:

„dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz drogownictwa w Urzędzie Gminy w Zakrzewie"

w terminie do dnia 17 sierpnia 2020r.(do godz. 15:00). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Zakrzewie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap - analiza formalna dokumentów,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona przez komisję, powołaną przez Wójta Gminy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wokiss.pl/zakrzewo) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Zakrzewo, dnia 7 sierpnia 2020r.

Wójt Gminy

(-) mgr Marek Buława