Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 26 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003r. nr 107, poz. 1975; z 2008 r. nr 202 poz. 3297; z 2013 r. poz. 4588; z 2018 r. poz. 8535; z 2019 r. poz. 3876)

zwołuję IX sesję Rady Gminy Zakrzewo,

która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Zakrzewo za 2018 rok:
1) przedstawienie Raportu o stanie gminy,
2) debata nad Raportem o stanie gminy,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Zakrzewo.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2018 rok, sprawozdania finansowego gminy Zakrzewo za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
1) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
2) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
3) Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
4) Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018;
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2018;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2024;
4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
6) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
7) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zakrzewo dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia;
8) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo;
9) w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo;
10) w sprawie zasad korzystania z kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach;
11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Zakrzewo nieruchomości położonej w Starej Wiśniewce;
12) o uchyleniu uchwały nr IV.28.2019 w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Zakrzewo;
13) o uchyleniu uchwały nr VII.57.2019 o uchyleniu uchwały nr IV.28.2019 w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Zakrzewo.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 14:30.
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 14:30.
4) Komisja Rewizyjna w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.