Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 17 sierpnia 2020 r.

GN.6151.5.2020

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Zakrzewo działając na podstawie art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zmianami z 2020 r. poz. 148, poz. 695 i poz. 875. ) zawiadamia, że na terenie obwodów łowieckich nr 9 i 11 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa" w Złotowie:

Polowanie zbiorowe odbędzie się w następującym terminie: 30 sierpnia 2020r.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Wójt Gminy Zakrzewo

(-) Marek Buława