Informacja o wynikach konsultacji

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2020 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZAKRZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021"

• Przedmiot konsultacji:
„Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

• Termin przeprowadzenia konsultacji:
20 października 2020 r.– 2 listopada 2020 r.

• Forma upublicznienia informacji o konsultacjach społecznych:
Strona internetowa Urzędu Gminy w Zakrzewie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie

• Możliwość zgłaszania uwag:
Poczta tradycyjna
Poczta elektroniczna

• Osoby uczestniczące w konsultacjach:
brak

• W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag. Zgłoszone uwagi stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Podpisy członków zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji:

/ - / Dorota Murach – przewodnicząca
/ - / Kamil Małolepszy – członek zespołu
/ - / Anna Kaper – członek zespołu

 WÓJT

( - ) mgr Marek Buława