Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o naborze

Zakrzewo, dnia 10 czerwca 2019 r.


Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zakrzewie
77-424 Zakrzewo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)

Kandydatów spełniających następujące wymagania

1) niezbędne :
1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
2) dodatkowe:
1. wskazane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
2. znajomość systemu pomocy społecznej,
3. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych
i wychowawczych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
4. prawo jazdy kat. B,
5. środek transportu umożliwiający pracę w terenie.
posiadających następujące predyspozycje i umiejętności :
odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, samodzielność.
zainteresowanych realizacją zadań polegających na :
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
• prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej,
• praca socjalna ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi
• udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy.
prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia:
• podpisany kwestionariusz osobowy wypełniony w takim zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na wymagania postawione w informacji o naborze,
• życiorys (CV),
• podpisany list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
• podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO
Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego" należy składać do 17 czerwca 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 77-424 Zakrzewo pok. 4.
Wzór Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny na stronie internetowej GOPS Zakrzewo w zakładce „dokumenty do pobrania".
Wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest dostępny na stronie internetowej GOPS Zakrzewo w zakładce „dokumenty do pobrania".

Wybrani kandydaci otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS
Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje : tel.67 266 73 74 , 601 66 73 74

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie: IOD – Audyt, Consulting, Outsourcing Beata Lewandowska, biuro@iodopila.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
6) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych.
7) Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego

Kwestionariusz osobowy ( pobierz )

Oświadczenie ( pobierz )