Debata nad raportem o stanie Gminy Zakrzewo

Debata nad raportem o stanie Gminy Zakrzewo

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Zakrzewo zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Zakrzewo Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy  Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biurze Rady Gminy (pok.nr 8).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Sesja, na której przeprowadzona zostanie  debata  nad  Raportem odbędzie się dnia 27 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo, początek obrad – godz. 12:00.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Zakrzewo za 2018 rok ( pobierz )