Jesteś tutaj:   

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE nr 73.2019

WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

 

  

                Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianą z 2019 r. poz. 1570) i Uchwały nr III.23.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo (Dz. U. Woj. Wielk. Z 2019 r. poz. 144)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Przedmiotem konsultacji jest projekt „programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się, że wyrażenie opinii w sprawie projektu programu może zostać zgłoszone pisemnie lub elektronicznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Konsultacje projektu programu skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz mieszkańców Gminy Zakrzewo.

4. Konsultacje będą trwały od 23 września 2019 r. do 07 października 2019 r.

5. Opinie w sprawie projektu programu można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zakrzewie z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo (pokój nr 7), przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub elektronicznie na adres ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

6. 1) Powołuje się Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników w składzie:

                Joanna Szreder – przewodnicząca zespołu

                Kamil Małolepszy – członek zespołu

                Anna Kaper – członek zespołu

2) Wzór protokołu Zespołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(-) Marek Buława

Wójt Gminy Zakrzewo

 

Załącznik nr 1 ( pobierz )

Załącznik nr 2 ( pobierz )

Załącznik nr 3 ( pobierz )