Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

MŁODSZY REFERENT DO SPRAW POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek: administracja, ekonomia, nauki społeczne
lub pokrewne;
6) staż pracy: 1 rok

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349,
1432, 2500 );
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2096; z 2019r. Poz. 60 );
c) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1669).
2) znajmość podstawowych przepisów prawnych, w zakresie realizowanych zadań na stanowisku,
wynikających z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986,
2215; z 2019r. Poz. 53);
b) ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301);
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r.
poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500);
d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 450, 650, 723, 1365; z 2019r. poz. 37).
3) dobra znajomość zasad języka polskiego w zakresie stylistyki, ortografii, poprawności językowej,
pisania, wypowiedzi itp.;
4) biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz używania aplikacji
biurowych;
5) rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,
terminowośc, umiejętność pracy w zespole, sprawna organizacja pracy, odpowiedzialność,
obowiązkowość, umiejętność stosowania przepisów prawa;
6) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym;
7) prawo jazdy kat. B.

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:
1. Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków krajowych
i funduszy europejskich na realizację inwestycji gminnych.
2. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z przygotowaniem, kompletowaniem oraz składaniem
wniosków o przyznanie środków finanowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.
3. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, koordynowanie realizacji projektów, rozliczanie
pozyskanych środków finansowych.
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z aplikowaniem o fundusze unijne.
5. Sporządzanie pełnej sprawozdawczości z realizacji inwestycji dofinansowanych ze źródeł
krajowych i zagranicznych.
6. Współpraca z administracją rządową, samorządową, związkami i stowarzyszeniami gmin w zakresie
pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
7. Koordynowanie i monitorowanie procedur obiegu dokumentów, w tym dokumentów księgowych
dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy krajowych i zagranicznych.
8. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w zakresie opracowywania i realizowania
wspólnych programów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych środków
zewnętrznych.
9. Współpraca z innymi komórkami i organizacjami gminy w zakresie przygotowania i realizacji
projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
10. Współpraca z przedsiębiorcami, pracodawcami oraz mieszkańcami gminy Zakrzewo w zakresie
możliwości pozyskiwania środków finansowych.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
2. Opracowywanie programów współpracy z organami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i ich realizacja.
3. Przygotowywanie projektu rocznych wykazów zadań publicznych zlecanych do realizacji przez
organizacje pozarządowe.
4. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe.
5. Realizacja umów z organizacjami pozarządowymi.
6. Rozliczanie zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym, kontrola ich realizacji oraz
wykorzystania dotacji.

W zakresie funduszu sołeckiego:
1. Współpraca z organami jednostek pomocniczych w zakresie realizacji funduszu sołeckiego.
2. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem wydatków funduszu sołeckiego,
w tym:
a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
b) nadzór nad realizacją przedsięwzięć zaplanowanych we wnioskach o przeznaczenie środków,
c) przekazywanie danych niezbędnych do ujęcia środków finansowych z funduszu sołeckiego
w budżecie gminy i w sprawozdaniach,
d) rozliczenie funduszu sołeckiego.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,
kwalifikacje,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
8) w przypadku osób niepełnosprawnych- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
9) dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Uwaga: wszystkie dokumenty- kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być własnoręcznie podpisane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu (pokój nr 7), z dopiskem na kopercie:
,,Dotyczy naboru na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego"

w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r. ( do godz. 14:00 )

o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Zakrzewie.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.

O terminie i miejscu przeprowadzenia testu, rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.zakrzewo.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Inne informacje:

- osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane;
- z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie
dłuższy niż 6 miesięcy.

Zakrzewo, dnia 01 kwietnia 2019r.

.....................................................................
Imię i nazwisko

.......................................................
Adres zamieszkania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz.UE L 119, s.1) oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru pracowników samorządowych na stanowisko urzędnicze .....................................................
(wpisać nazwę stanowiska)
......................................................................................................................................................................................... .

Ponadto zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej RODO przyjmuję do wiadomości poniższe informacje:

1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy w Zakrzewie , ul.Kujańska 5,77-424
Zakrzewo;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a) osobiście: siedziba Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo,
w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00,
pokój nr 7 b, I piętro;
b) elektronicznie: e-mail: iodo@zakrzewo.org.pl
3) moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb organizowanego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze ...............................................................................................................
(wpisać nazwę stanowiska)
.................................................................................................................................................

4) podstawa prawna:
a) art. 6 ust.1 lit. a, b i c RODO,
b) art 22 1 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917, 1000,
1076, 1608, 1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432)
5) okres przechowywania danych osobowych:
a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną
dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 50 lat;
b) dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów
i zostały umieszczone w protokole przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjna – 5 lat;
c) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące od
zakończenia procedury naboru, następnie dokumenty zostaną zniszczone.
6) w przypadku wyboru do zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na stanowisku urzędniczym
.........................................................................................................................
moje dane osobowe- imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumeniu przepisów Kodeksu
cywilnego – będą przekazane opinii publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej przez okres 3 miesięcy; dane osobowe pozostałych kandydatów nie będą przekazywane
żadnemu odbiorcy;
7) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8) posiadam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne;
10) w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy mój udział w procesie rekrutacji;
11) moje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych
w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi
kandydatami.

Zakrzewo, dnia .............................. ........................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)