Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA
o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym do składania dokumentów w ogłoszeniu o naborze nie zgłoszono żadnej oferty.

Zakrzewo, dnia 01 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Dorota Murach