Jesteś tutaj:   

AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego

w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie wyższe kierunek: administracja, ekonomia, nauki społeczne lub pokrewne;
6) staż pracy: 3 lata

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349,
1432, 2500 )
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2096; z 2019r. poz. 60 )
c) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1669)
2) znajmość podstawowych przepisów prawnych, w zakresie realizowanych zadań na stanowisku,
wynikających z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986,
2215; z 2019r. poz. 53)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245; z 2019r. poz. 51)
c) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1945)
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r.
poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500);
e) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 450, 650, 723, 1365; z 2019r. poz. 37).
3) dobra znajomość zasad języka polskiego w zakresie stylistyki, ortografii, poprawności językowej
pisania, wypowiedzi itp.;
4) biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz używania aplikacji
biurowych;
5) rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,
terminowośc, umiejętność pracy w zespole, sprawna organizacja pracy, odpowiedzialność,
obowiązkowość, umiejętność stosowania przepisów prawa;
6) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym;
7) prawo jazdy kat. B.

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:
1. Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków krajowych
i funduszy europejskich na realizację inwestycji gminnych.
2. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z przygotowaniem, kompletowaniem oraz składaniem
wniosków o przyznanie środków finanowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.
3. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, koordynowanie realizacji projektów, rozliczanie
pozyskanych środków finansowych.
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z aplikowaniem o fundusze unijne.
5. Sporządzanie pełnej sprawozdawczości z realizacji inwestycji dofinansowanych ze źródeł
krajowych i zagranicznych.
6. Współpraca z administracją rządową, samorządową, związkami i stowarzyszeniami gmin w zakresie
pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
7. Koordynowanie i monitorowanie procedur obiegu dokumentów, w tym dokumentów księgowych
dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy krajowych i zagranicznych.
8. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w zakresie opracowywania i realizowania
wspólnych programów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych środków
zewnętrznych.
9. Współpraca z innymi komórkami i organizacjami gminy w zakresie przygotowania i realizacji
projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
10. Współpraca z przedsiębiorcami, pracodawcami oraz mieszkańcami gminy Zakrzewo w zakresie
możliwości pozyskiwania środków finansowych.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
2. Opracowywanie programów współpracy z organami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i ich realizacja.
3. Przygotowywanie projektu rocznych wykazów zadań publicznych zlecanych do realizacji przez
organizacje pozarządowe.
4. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe.
5. Realizacja umów z organizacjami pozarządowymi.
6. Rozliczanie zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym, kontrola ich realizacji oraz
wykorzystania dotacji.

W zakresie funduszu sołeckiego:

1. Współpraca z organami jednostek pomocniczych w zakresie realizacji funduszu sołeckiego.
2. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem wydatków funduszu sołeckiego,
w tym:
a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
b) nadzór nad realizacją przedsięwzięć zaplanowanych we wnioskach o przeznaczenie środków
c) przekazywanie danych niezbędnych do ujęcia środków finansowych z funduszu sołeckiego
w budżecie gminy i w sprawozdaniach,
d) rozliczenie funduszu sołeckiego.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestonariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,
kwalifikacje,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
8) w przypadku osób niepełnosprawnych- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
9) dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Uwaga: wszystkie dokumenty- kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być własnoręcznie podpisane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu (pokój nr 7), z dopiskem na kopercie:
,,Dotyczy naboru na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego"

w terminie do dnia 13 marca 2019r. ( do godz. 14:00 )

o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Zakrzewie.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
Nabór odbędzie się w 3 etapach:

I etap- analiza formalna dokumentów,
II etap- test ze znajomości zagadnień dotyczących stanowiska,
III etap- rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona przez komisję, powołaną przez Wójta Gminy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia testu, rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zakrzewo.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urędzie Gminy w Zakrzewie.

Inne informacje:

- osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane;
- z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie
dłuższy niż 6 miesięcy.

Zakrzewo, dnia 27 lutego 2019r.

.....................................................................
Imię i nazwisko

.......................................................
Adres zamieszkania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz.UE L 119, s.1) oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru pracowników samorządowych na stanowisko urzędnicze .....................................................
(wpisać nazwę stanowiska)
......................................................................................................................................................................................... .

Ponadto zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej RODO przyjmuję do wiadomości poniższe informacje:

1) administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Zakrzewie , ul.Kujańska 5,77-424
Zakrzewo;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a) osobiście: siedziba Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo, w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00,
pokój nr 7 b, I piętro;
b) elektronicznie: e-mail: sekretarz@zakrzewo.org.pl
3) moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb organizowanego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze ...............................................................................................................
(wpisać nazwę stanowiska)
.................................................................................................................................................

4) podstawa prawna:
a) art. 6 ust.1 lit. a, b i c RODO,
b) art 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917, 1000,
1076, 1608, 1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432)
5) okres przechowywania danych osobowych:
a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną
dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 50 lat;
b) dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów
i zostały umieszczone w protokole przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjna – 2 lata;
c) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące od
zakończenia procedury naboru, następnie dokumenty zostaną zniszczone.
6) w przypadku wyboru do zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na stanowisku urzędniczym
.........................................................................................................................
moje dane osobowe- imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumeniu przepisów Kodeksu
cywilnego – będą przekazane opinii publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej przez okres 3 miesięcy; dane osobowe pozostałych kandydatów nie będą przekazywane
żadnemu odbiorcy;
7) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8) posiadam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne;
10) w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy mój udział w procesie rekrutacji;
11) moje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych
w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi
kandydatami.

Zakrzewo, dnia .............................. ........................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

Lista wiadomości
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora kompleksu sportowego Orlik w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 03 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo
o podstawowej kwocie dotacji w 2022r., statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2022 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2022 r.
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior+ w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 07 grudnia 2021 r. o godz. 7:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
podstawowej kwoty dotacji w 2021r., statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia o polowaniach zbiorowych
Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia o polowaniach zbiorowych
Informacja dla społeczeństwa na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia, że na terenie Nadleśnictwa Złotów odbędą się polowania zbiorowe
Wójt Gminy Zakrzewo informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo” – aktualizacja na lata 2021-2029” oraz poddaniu planu konsultacjom społecznym
Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia o terminach na terenie obwodów łowieckich nr 4 i 10 w których odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 1 „Daniel” w Lipce
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
która odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo
Urząd Gminy w Zakrzewie przedkłada do publicznej wiadomości projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Bory Kujańskie
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 na sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim
Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata nad Raportem odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. na sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim o godz. 14:00
uruchomienie drugiego naboru na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie
podstawowej kwoty dotacji w 2021r., statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
Informacja Wójta Gminy Zakrzewo o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu pn.:„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zakrzewo do roku 2035” oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zakrzewo do roku 2035
która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz.14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
o podstawowej kwocie dotacji w 2021r., statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
która odbędzie 30 marca 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Informacja o wynikach naboru na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
o możliwości złożenia wniosku na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2021 r.
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie przy ulicy Marii Magdaleny Gąszczak 29 wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
Wójt Gminy Zakrzewo - Gminny Komisarz Spisowy w Zakrzewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021
Wójt Gminy Zakrzewo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021
stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14:00
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zakrzewo na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2029”
która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz.14:00
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Informacja Wójta Gminy Zakrzewo o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakrzewo na 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2029”
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
Posiedzenie komisji stałych oraz XXV sesja Rady Gminy Zakrzewo w trybie zdalnym
która odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz.14:00 w Sali Rodła Domu Polskiego w Zakrzewie
o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 1 „Daniel” w Lipce
o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 18 „Bory Kujańskie” w Złotowie
o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa” w Złotowie
o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 45 „Myśliwiec” z siedziba w Biskupicach
o planowanych konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia, że na terenie obwodów łowieckich nr 9 i 11 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa” w Złotowie
Wójt Gminy Zakrzewo zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku pracy do spraw gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
która odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.
która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Wójt Gminy Zakrzewo poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 w sali Rodła Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie
Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Zakrzewo odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. w Sali Rodła Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, początek obrad – godz. 14:00
która odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 16:00
która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 18:00
która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 18:00
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
XVII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się DZIŚ, tj. 24 marca 2020 r. Początek obrad wszystkich komisji stałych zaplanowano na 19:00
która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Od 3 do 25 lutego na terenie Gminy Zakrzewo odbywać się będą zebrania wiejskie
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora kompleksu sportowego Orlik w Zakrzewie
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewo dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2020
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie kierownika klubu Senior+
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
o godzinach pracy Urzędu Gminy Zakrzewo w okresie świątecznym
która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
Wójt Gminy Zakrzewo poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Konieczność zgłaszania zainteresowania uprawą maku lub konopi włóknistych przez rolników
która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
7 października 2019 r. Urząd Gminy Zakrzewo obsługę interesantów prowadzić będzie w ograniczonym zakresie
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza II ofertę na zbycie udziałów w Przedsiębiorstwie Producentów Rolnych sp. z o.o. w Starej Wiśniewce
o zbyciu udziałów w Przedsiębiorstwie Producentów Rolnych sp. z o.o. w Starej Wiśniewce
która odbędzie się się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza ofertę na zbycie udziałów w Przedsiębiorstwie Producentów Rolnych sp. z o.o. w Starej Wiśniewce
Zgodnie z Zarządzeniem nr 73.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 września 2019 r. informujemy o planowanych konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", które odbędzie się w dniach 23 września 2019 r. - 07 października 2019 r.
na udzielenie Gminie Zakrzewo kredytu w wysokości 974.000,00 zł
która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
o przerwaniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
o przerwaniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOPS Zakrzewo
Od 1 września 2019 r. wyłącznie w dni nauki szkolnej
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)
o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)
Transmisja na żywo - początek o godz. 14:00
o uruchomieniu drugiego naboru na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych
która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zakrzewo ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
młodszy referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zakrzewo
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
młodszy referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zakrzewo
do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko-ORLIK 2012”
w sprawie zmiany Statutu Sołectw: Czernice, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Głomsk, Kujan, Ługi, Nowa Wiśniewka, Osowiec, Prochy, Stara Wiśniewka, Smiardowo Złotowskie i Wersk
która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
kandydatów na stanowisko animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie wybudowanego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012
która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
która odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo
która odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 w sali Rodła Domu Polskiego w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
do złożenia oferty na udzielenie Gminie Zakrzewo kredytu
Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora
która odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce
która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie
na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
która odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 14:00 w sali Rodła Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie
na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie wybudowanego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012
Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Zakrzewie
na stanowisko animatora kompleksu sportowego Orlik w Zakrzewie
Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.
NA ANIMATORA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZAKRZEWIE WYBUDOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
Animator kompleksu sportowego
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
projektu Statutu sołectwa ŁUGI
projekt Statutu sołectwa Drożyska Wielkie
projektu Statutu sołectwa ZAKRZEWO
Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
projektu Statutu sołectwa DROŻYSKA ŚREDNIE
projektu Statutu sołectwa DROŻYSKA MAŁE
projektu Statutu sołectwa KUJAN
projektu Statutu sołectwa PROCHY
projekt Statutu sołectwa WERSK
projektu Statutu sołectwa STARA WIŚNIEWKA
projektu Statutu sołectwa GŁOMSK
projektu Statutu sołectwa Czernice
projektu Statutu sołectwa OSOWIEC
projektu Statutu sołectwa NOWA WIŚNIEWKA
Referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego