Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO 

Stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Danych jest: Wójt Gminy Zakrzewo, Urząd Gminy w Zakrzewie z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Administrator – Wójt Gminy Zakrzewo, wyznaczył inspektora ochrony danych, panią Anetę Buława – Żak, z którym można się skontaktować poprzez e- mail: iodo@zakrzewo.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Celem zbierania danych jest prowadzenie działań zgodnych z realizacją obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w niżej wymienionych ustawach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia ewidencji płatników podatków i opłat lokalnych, księgowania dokumentacji finansowej, prowadzenia postępowań podatkowych w stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i inkasentów.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
• ustawa z 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa,
• ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
• ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
• ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
• ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• ustawa z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
• ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
• ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
• Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 94)
5. Odbiorcami danych będą podmioty, którym Administrator Danych zobowiązany jest przekazać dane z mocy obowiązującego prawa.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Zgodnie z RODO przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.