Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.) oraz § 26 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003r. nr 107, poz. 1975; z 2008 r. nr 202 poz. 3297; z 2013 r. poz. 4588; z 2018 poz. 8535)

zwołuję IV sesję Rady Gminy Zakrzewo,
która odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2024;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
3) w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów na terenach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Zakrzewo;
4) w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Zakrzewo;
5) w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania sołtysów.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 14:00.
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 14:30.
3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 14:00 .
4) Komisja Rewizyjna w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 14:30.