Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Zakrzewo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) oraz § 26 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003r. nr 107, poz. 1975; z 2008 r. nr 202 poz. 3297; z 2013 r. poz. 4588) zwołuję II sesję Rady Gminy Zakrzewo, tóra odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
2) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo;
3) w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Zakrzewo w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie;
4) w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023;
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
6) zmieniająca uchwałę Nr XXIX.197.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych;
7) zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
8) w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne;
9) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2024
11) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zakrzewo na rok 2019.
6. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo na rok 2019.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzyszot Doroszuk